Våra stadgar

Stadgar Antagna vid årsmöte 2019-03-20

§ 1 FIRMA

Föreningens namn är Föreningen Storasyster, härefter kallad föreningen

§ 2 FÖRENINGENS ÄNDAMÅL OCH UPPGIFTER

Föreningens ändamål är att tillhandahålla stöd och gemenskap för personer som blivit utsatta för våldtäkt och sexuella övergrepp av olika slag. Det är också föreningens ändamål att informera och utbilda inom området samt att genom opinionsbildning främja en nollvision mot sexuella övergrepp i samhället. Föreningen Storasyster är en fristående ideell förening som är politiskt och religiöst obunden, vars målgrupp är tjejer, killar och transpersoner från 13 år och uppåt.

§ 3 SÄTE

Föreningen har sitt säte i Stockholm.

§ 4 MEDLEMSKAP

Fysisk person som står bakom Föreningen Storasysters verksamhet och ändamål enligt 2 § kan bli medlem i föreningen. Medlem ska betala en årlig medlemsavgift. Medlemskap är obligatoriskt för styrelsemedlem, anställd samt volontär. Medlem har rösträtt på årsmöte.

§ 5 MEDLEMSAVGIFT

Medlemsavgiftens storlek bestäms av föreningens årsmöte.

§ 6 UTESLUTNING

Medlem som motverkar föreningens ändamål eller syfte kan uteslutas. Styrelsen beslutar om uteslutning.

§ 7 TYSTNADSLÖFTE

Föreningens personal, volontärer samt förtroendevalda har tystnadslöfte.

§ 8 ÅRSMÖTE

Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ. Styrelsen kallar till årsmöte. Årsmötet hålls årligen före maj månads utgång. Extrainsatt årsmöte kan utlysas när som helst om behov finns. Skriftlig kallelse skall utgå senast fyra (4) veckor före årsmötet eller extrainsatt årsmöte.

§ 9 ÄRENDEN VID ÅRSMÖTE

På föreningens årsmöte ska följande ärenden behandlas: 1. Årsmötets öppnande 2. Att mötet är stadgeenligt utlyst 3. Fastställande av mötets dagordning 4. Val av a. ordförande b. sekreterare c. protokolljusterare 5. Behandling av föregående års verksamhetsberättelse 6. Behandling av ekonomisk berättelse 7. Behandling av revisionsberättelse 8. Beviljande av ansvarsfrihet 9. Behandling av styrelsens förslag av verksamhetsplan för nästkommande verksamhetsår 10. Val av styrelse 11. Val av revisorer 12. Val av valberedning 13. Beslut om medlemsavgiften 14. Eventuella övriga ärenden 15. Årsmötets avslutande Vid extrainsatt årsmöte behandlas de ärenden som påkallat detta möte samt punkt 1-4 och 14-15 ovan.

§ 10 STYRELSEN OCH VALBEREDNINGEN

Styrelsens ledamöter och eventuella suppleanter väljs av årsmötet. I styrelsen ska ingå minst tre och max sex ledamöter samt därutöver max två suppleanter. En ordförande, minst en ledamot samt en kassör måste ingå i styrelsen. Styrelsen beslutar vilken ledamot som ska ha vilken funktion under verksamhetsåret. Styrelsen har rätt att konstituera andra funktioner än ordförande, ledamot och kassör vid behov. Om ledamot är förhindrad att fullgöra sitt uppdrag under verksamhetsåret träder suppleant på beslut av styrelsen i ledamotens ställe, antingen vid enstaka tillfälle eller fram till verksamhetsårets slut. Under verksamhetsåret företräds föreningen av styrelsen. Mandattiden tillåts variera mellan ett (1) och två (2) år så att halva antalet styrelseledamöter väljs varje år. Suppleanter väljs för en tid av ett (1) år. Övriga ledamöter väljs för en tid av högst två (2) år. Avgående styrelseledamöter och -suppleanter kan väljas om. Styrelsen är beslutsmässig då minst halva antalet ledamöter är närvarande. Majoriteten avgör, vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. Senast 10 dagar innan årsmötet ska valberedningen föreslå kandidater till styrelsen. Förslaget presenteras på föreningens hemsida. Valberedningen ska, i den mån det är möjligt, presentera kandidater med lämplig utbildning, erfarenhet eller som av annan anledning bedöms inneha erforderlig kompetens för uppdraget. Valberedningen ska föreslå vilken kandidat som ska ha vilken funktion i styrelsen. Förslaget om funktioner är inte bindande för styrelsen. Motkandidater till styrelsen meddelas valberedningen innan eller under pågående årsmöte. Motkandidater lämnar rummet vid anförande och årsmötet bör vid motförslag ta beslut om stängd votering och utse två rösträknare.

§ 10 A VALBEREDNINGEN

Valberedningen väljs av årsmötet. Valberedningen består av minst två och max fem personer. Mandattiden är ett (1) år. Intresseanmälan för valberedning sker senast fem dagar innan årsmötet. Valberedningen ska föreslå kandidater till kommande valberedning senast vid årsmötet.

§ 11 FIRMATECKNARE

Styrelsen utser firmatecknare.

§ 12 REVISION

Föreningen Storasysters förvaltning och räkenskaper ska granskas av en revisor. Revisorn väljs på årsmötet.

§ 13 RÄKENSKAPSÅR

Föreningens verksamhets- och räkenskapsår är kalenderår. § 14 STADGEÄNDRING Ändring av stadgarna kan endast ske på ordinarie årsmöte eller extrainsatt årsmöte. För att ändra dessa stadgar krävs 2/3 majoritet vid ett årsmöte eller extrainsatt årsmöte.

§ 15 UPPLÖSNING AV FÖRENINGEN

Föreningens upplösning beslutas med minst 2/3 majoritet vid två på varandra följande medlemsmöten, varav ett årsmöte. Efter revisorns godkännande av räkenskaperna ska kvarvarande medel och egendom tillfalla annan ideell förening med liknande verksamhet, det sista årsmötet/ medlemsmötet bestämmer vilken.