Aktuellt

Stor ökning av fällande domar för våldtäkt sedan samtyckeslagen infördes

Rapport från BRÅ

Idag publicerade Brottsförebyggande rådet (BRÅ) en ny rapport som visar att sedan den nya lagstiftningen om våldtäkt, samtyckeslagen, infördes 2018 har antal åtal och fällande domar för våldtäkt ökat markant. 2017 avkunnades 190 fällande domar, under 2019 var antalet 333. Vilket är en ökning med 75 procent.

Från och med juli 2018 bygger lagstiftningen om våldtäkt på avsaknad av frivillighet, istället för förekomsten av våld, hot eller en särskilt utsatt situation. Det innebär att all sexuell aktivitet är straffbart om den ena parten inte deltar frivilligt. De nya fällande domarna gäller i stor utsträckning just den typ av situationer som lagändringen avsåg att täcka, till exempel fall där målsägaren reagerat på övergreppet med passivitet.

Vi ser självfallet väldigt positivt på att den nya lagstiftningen leder till fler åtal och fler fällande domar.

– Vi ser självfallet väldigt positivt på att den nya lagstiftningen leder till fler åtal och fler fällande domar. Det vågade vi knappt hoppas på inför lagens införande, men förutsåg ändå att den nya lagstiftningen skulle fungera normerande kring frivillighet och samtycke. Att antalet fällande domar ökat med 75% har ett otroligt viktigt signalvärde – det går att få en förövare dömd för våldtäkt i våra domstolar! En vanlig anledning till att de personer vi tar emot i vår verksamhet aldrig gör en polisanmälan är rädslan att inte bli trodd, och en uppgivenhet kring att ärendet ändå kommer läggas ner. Detta första år med samtyckeslagstiftningen visar att det går att bli trodd, och det går att få även rättslig upprättelse, säger Cecilia Bödker Pedersen, verksamhetschef på Storasyster.

En vanlig anledning till att de personer vi tar emot i vår verksamhet aldrig gör en polisanmälan är rädslan att inte bli trodd

Men få av de fällande domarna avsåg det nya brottet oaktsam våldtäkt. Endast 12 av de nya fällande domarna rör det nya brottet oaktsam våldtäkt, enligt BRÅs genomgång av samtliga tingsrättsdomar om våldtäkt mot kvinnor under 2019. BRÅ menar att ett skäl till det kan vara att domstolarna oftast inte uppfattar att den bestämmelsen är applicerbar och därför istället väljer att antingen fria den tilltalade eller döma till (uppsåtlig) våldtäkt.

En av fyra avstår från att kontakta polis

– Vi har en lång väg kvar, i och med att de flesta sexualbrott fortfarande inte anmäls. Inom vår stödverksamhet där vi tar emot fler än 2 500 personer årligen har mer än var fjärde person avstått från att kontakta polis. Detta har en rad olika orsaker, men om vår frivillighetsbaserade lagstiftning kan leda till att fler personer vågar anmäla och vågar tro på att deras anmälan kommer att hanteras på ett rättssäkert sätt så har vi ändå kommit en bit på vägen mot vår vision om ett jämställt samhälle fritt från sexuellt våld, säger Cecilia Bödker Pedersen.

Här kan du ta del av BRÅs senaste rapport