För dig som är journalist

Sexuellt våld är ett av de största och allvarligaste samhällsproblemen. Media har en viktig roll i att folkbilda om sexuellt våld och vilka konsekvenser våldet får för individer och för samhället i stort.

Storasyster ser sexuellt våld som ett utav de största och allvarligaste samhällsproblemen. Vi ser även att media har en viktig roll i att beskriva hur problemet med sexuellt våld tar sig uttryck, och på så sätt verka kunskapshöjande och på sikt vara en del i att minska utsattheten.

Därför ställer vi gärna upp på intervjuer eller svarar på frågor från journalister. 

Var fjärde ung kvinna utsattes för ett eller flera sexualbrott under förra året (NTU 2021)

Varje dag begås ett stort antal sexuella övergrepp i Sverige. Under 2020 anmäldes omkring 25 000 sexualbrott i Sverige, varav 9 577 klassades som våldtäkt. Vi vet att mörkertalet är stort när det kommer till sexuella övergrepp. Enbart 22 procent av de 2100 stödsökande vi mötte under förra året hade gjort en polisanmälan. I den senaste Nationella trygghetsundersökningen gör Brottsförebyggande rådet bedömningen att 375 000 personer utsattes för ett eller flera sexuella övergrepp under förra året. Så en stor del av det sexuella våldet kommer aldrig till samhällets kännedom. 

Nationella trygghetsundersökningen visar även att 7,7 procent av kvinnor 16-84 år och 1,2 procent av männen inom samma ålderskategori anger att de utsattes för ett eller flera sexualbrott under 2020. Störst är utsattheten i gruppen unga kvinnor (20-24 år) där nästan var fjärde (26,9 procent) svarande uppgav att de blivit utsatta en eller flera gånger. 

97 procent av de som misstänks för sexualbrott är män (BRÅ, 2020).

Relation till gärningspersonen

Storasyster tar varje år emot över 2 500 personer som är eller varit utsatta för sexuellt våld. Det vi möter i vår verksamhet återspeglar relativt väl vad vi kan se i den officiella brottsstatistiken. Under förra året var 92 procent av våra stödsökande kvinnor eller flickor, och 25 procent av våra stödsökande var barn. 94 procent av våra stödsökande uppgav att de varit utsatta av en eller flera män.

Det vi också ser i vår verksamhet är att det är vanligt att den utsatta och förövaren har en relation till varandra. 18,7 procent är utsatta av en partner eller före detta partner, 29,9 procent av en närstående genom släktskap/familjerelation, 42,8 procent har en annan sorts relation eller bekantskap medan enbart 8,6 procent av de vi möter utsatts av en förövare som var obekant för dem. Motsvarande siffra för anmälda sexualbrott i Sverige under 2019 var närstående genom parrelation i 32 procent av fallen, närstående genom släktskap eller familj i 6 procent och i en annan slags relation eller bekantskap 35 procent, samt 27 procent av en obekant gärnings­person.

Press och media

Pressbilder

Pressbilder får användas av media tillsammans med fotobyline.

Vanliga frågor & svar

 • Jag vill prata med en person som blivit utsatt för övergrepp, kan ni hjälpa mig med det?

  Vi förmedlar av princip inte kontakt mellan journalister och de personer vi möter i vår stödverksamhet. Alla våra stödsökande ska kunna lita på att det de valt att dela med oss, stannar hos oss. De behöver också känna att de är anonyma och trygga i kontakten med Storasyster. 

  Vi ställer dock gärna upp på intervjuer och för vår målgrupps talan. Vi har genom åren träffat och talat med tusentals personer utsatta för sexuellt våld, och utöver de vittnesmål vi dagligen hör från våra stödsökande genomför vi egna undersökningar och publicerar rapporter på området. Detta gör att vi har möjlighet och kompetens att ge en bild av våra stödsökandes situation och sexuellt våld i samhället. 

  Vill du veta mer eller har en annan fråga? Kontakta vår generalsekreterare Cecilia på 0766 34 34 36 eller cecilia@storasyster.org

 • Vilket stöd finns att få för utsatta?

  Storasyster erbjuder stöd till utsatta både online och i vår samtalsmottagning i Stockholm. Här kan du läsa mer om vilken typ av stöd vi erbjuder.

  Vi har även tagit fram söktjänsten stödefterövergrepp.se där utsatta kan hitta stöd på andra orter. 

  Vill du veta mer eller har en annan fråga? Kontakta vår generalsekreterare Cecilia på 0766 34 34 36 eller cecilia@storasyster.org

 • Har det sexuella våldet ökat i samhället?

  Andelen kvinnor som rapporterar utsatthet för sexualbrott i Nationella Trygghetsundersökningen ökade tydligt mellan 2014 och 2017. Även bland män finns en ökning från 2014 och framåt. Vad gäller anmälda sexualbrott syns en stadig ökning från 2015 och framåt.

  Om ökningen av rapporterade och anmälda sexualbrott faktiskt speglar en ökning av våldet är svårt att säga. Diskussioner om vikten av samtycke vid sex har lyfts på ett bredare plan i samband med förarbetet till den nya sexualbrottslagstiftningen som slutligen trädde i kraft 1 juli 2018. Storasyster ser även en större medvetenhet kring vad sexuellt våld är efter metoo-uppropen hösten 2017. Dessa förändringar i samhället kan göra att fler utsatta identifierar att de blivit utsatta för övergrepp, vilket kan leda till att fler rapporterar eller anmäler sexualbrott.

  Samtidigt ser vi i vår verksamhet en ökning av sexuella övergrepp inspirerade av den lättillgängliga och våldsamma porr som många barn och unga exponeras för. Porrens skadliga konsekvenser kan leda till en ökning av sexuellt våld.

  Vill du veta mer eller har en annan fråga? Kontakta vår generalsekreterare Cecilia på 0766 34 34 36 eller cecilia@storasyster.org

 • Är sexuellt våld vanligare inom vissa grupper?

  Det vi ser i vår verksamhet, och som också återspeglas i flertalet rapporter och undersökningar, är att den mest utsatta gruppen är kvinnor och den vanligaste förövaren är en eller flera män. En stor del av de som utsätts för sexuellt våld blir utsatta av någon de känner. I vår verksamhet är det enbart 8,6 procent som blivit utsatta av en gärningsperson som är obekant för dem (2019).

  Nationella trygghetsundersökningen 2020 ger indikationer på att utsatthet för sexualbrott är vanligare i vissa grupper. En större andel bland svenskfödda personer med båda föräldrarna utrikesfödda (9,6 procent) anger att de utsattes för sexualbrott under 2019 än bland svenskfödda med minst en svenskfödd förälder (6,0 procent) och bland utrikesfödda (3,7 procent).

  I undersökningen kartläggs även utbildningsnivå. Det var en större andel som uppgav att de utsattes bland personer med som högst förgymnasial utbildning (7,5 procent) än bland personer med som högst gymnasial utbildning 5,0 procent) respektive med eftergymnasial utbildning (5,1 procent).

  Källa Nationella Trygghetsundersökningen 2020

  Vill du veta mer eller har en annan fråga? Kontakta vår generalsekreterare Cecilia på 0766 34 34 36 eller cecilia@storasyster.org

 • Hur vanligt är sexuellt våld?

  Det är svårt att svara på, då utsatthet för sexuellt våld fortfarande ofta omgärdas av mycket skuld och skam. Under 2019 anmäldes 23 197 sexualbrott i Sverige, varav 8 581 klassades som våldtäkt. Vi vet att mörkertalet är stort när det kommer till sexualbrott. Enbart 18 procent av de 2 655 stödsökande vi mötte under förra året hade gjort en polisanmälan. I den senaste Nationella trygghetsundersökningen gör Brottsförebyggande rådet bedömningen att 452 000 personer utsattes för ett eller flera sexualbrott under förra året. Så en stor del av det sexuella våldet kommer aldrig till samhällets kännedom.

  Vill du veta mer eller har en annan fråga? Kontakta vår generalsekreterare Cecilia på 0766 34 34 36 eller cecilia@storasyster.org

Kontakta oss så berättar vi mer

Cecilia Bödker Pedersen Storasyster

Cecilia Bödker Pedersen

076 634 34 36