Rapport

5211 röster om sexuellt våld

En enkätstudie om sexuella övergrepp, psykiskt mående och stödkontakter

Storasyster lanserar nu rapporten “5211 röster om sexuellt våld”. Rapporten är baserad på en enkätstudie som riktade sig till personer med erfarenhet av utsatthet för sexuellt våld.

Vid årsskiftet 2017/2018 genomförde Storasyster en enkätstudie om sexuellt våld som riktade sig till personer med erfarenhet av sexuella övergrepp. Enkäten innehöll frågor om sexuellt våld, psykiskt mående, om personen sökt stöd efter övergrepp och huruvida personen polisanmält övergreppet, och fick stor spridning med 5 211 svar.

– Genom att samla in mer kunskap om utsatthet för sexuellt våld hade vi förhoppningen om att öka förståelsen för vår målgrupps situation och därmed kunna förbättra stödet för personer som blivit utsatta för sexuella övergrepp. Vi hoppas nu att kunna sprida den kunskap vi samlat in om målgruppen till alla som möter utsatta, säger Cecilia Bödker Pedersen, verksamhetschef på Storasyster.

De flesta som besvarade enkäten var mellan 13-35 år, definierade sig som kvinnor, och arbetade eller studerade vid svarstillfället. Majoriteten hade varit utsatta för att någon berört deras kropp med händerna, könet eller munnen på ett sexuellt sätt som känts obehagligt. Varannan person uppgav att någon hade gjort något sexuellt mot dem när de inte har kunnat skydda sig eller uttrycka sin vilja. Det var vanligast att respondenten hade utsatts av en person som den kände och nästan alla hade blivit utsatta av en man/kille. De vanligaste platserna att bli utsatt på var i en hemmiljö (eget eller annans), på offentliga platser och/eller i krogmiljö. De tre mest förekommande symptomen efter övergreppet var känslor av skam, ångest och försämrat egenvärde/självkänsla. Efter övergreppet var det vanligast att ha fått samtalsstöd eller läkarkontakt inom psykiatrin eller av privat psykolog/samtalsterapeut. Nästan 7 av 10 ville inte polisanmäla övergreppet de utsatts för. Den vanligaste anledning till att inte anmäla var att de inte orkar och/eller att de inte vet om brottet går att anmäla.

Resultaten visade även att en stor andel respondenter hade erfarenhet av upprepad utsatthet och/eller utsatthet för annan typ av våld, vilket vi kan förmoda inverkar på måendet och hälsan. Detta vittnar om en särskild utsatthet som kan göra det svårare att både polisanmäla och att kontakta stödinstanser. Att våga söka stöd och att sedan få stöd är en förutsättning för att må bättre och nå en förbättrad hälsa.

– Då kvinnor och tjejer inte kan vara trygga och fredade i sina hem eller i det offentliga rummet på grund av det sexuella våld som de utsätts för av män, begränsas kvinnors rätt och möjlighet att vara aktiva medborgare på samma villkor som män. Det sexuella våldet är således ett demokratiskt problem och ett hinder för att uppnå jämställdhet, och vi behöver därför stärka både stödet för utsatta och det förebyggande arbetet mot mäns våld mot kvinnor, säger Linnéa Hall, rapportförfattare och projektledare på Storasyster

Ladda ner

Ladda ner rapporten