Valkompass

Storasyster har sammanställt en valkompass för hur de olika partierna ställer sig till våra prioriterade valfrågor.

Valfrågor

Förbättrat stöd och vård för utsatta

Förbättrad rättsprocess

Hållbar finansiering

Sammanfattning

Svaren på frågorna är sammanställda utifrån kontakt med samtliga riksdagspartier där de har fått svara på frågorna i skrift, samt från partiernas valprogram.

Stöd och vård för utsatta

Hur vill partierna arbeta med att förbättra stödet och vården för utsatta? Nedan finner du ett valkompass samt politiska förslag uppdelat per riksdagsparti.

 • Vänsterpartiet vill

  • säkerställa rättigheten för alla våldtäktsutsatta att ha tillgång till specialiserad akutvård, oavsett var i landet en person bor.
  • alla regioner i hela landet ska erbjuda specialiserad icke-akut vård för våldtäktsutsatta.
  • ge alla rätt till traumabehandling och bearbetning efter övergrepp.
  • utbilda kommunal och annan personal att upptäcka våld mot kvinnor.
  • skapa en nationell strategi för hur socialtjänsten kan tillhandahållas tillräcklig kunskap om mäns våld mot kvinnor.
  • genomföra en utbildningssatsning inom alla myndigheter och verksamheter som möter kvinnor och barn.
  • införa obligatorisk utbildning om könsstympning för personal inom hälso- och sjukvården, skolväsendet, socialtjänsten och skolhälsovården.
  • säkra att de brister som IVO, Inspektionen för vård och omsorg, konstaterat i kommunernas arbete med våldsutsatta kvinnor och barn upplever ska prioriteras.
 • Socialdemokraterna vill

  • att det ska finnas specialiserad akut och icke-akut vård för våldtäktsutsatta i varje region.
  • öppna fler våldtäktsmottagningar och kräva att bevis sparas för att förbättra utredningarna.
  • att regionerna ska säkerställa att man på någon av regionens akutmottagningar kan möta patientens medicinska, rättsliga och psykosociala behov och har säkra rutiner för detta.
  • att regionerna ska kunna erbjuda uppföljande vård med bl.a. stödsamtal för våldtäktsutsatta.
  • att Socialstyrelsen får ett uppdrag avseende kompetens och metodutveckling inom socialtjänst och hälso- och sjukvård inklusive tandvård och åtgärder för att komma tillrätta med brister inom socialtjänsten.
 • Miljöpartiet vill

  • att det inrättas specialistmottagningar i offentlig regi för vård i ett senare skede och som kan erbjuda traumabehandling.
  • att det bör finnas fler akutmottagningar för våldtagna med specialistkompetens vilket också ökar chansen för att bevis kan säkras och för att fler gärningsmän fälls.
  • att kompetensen behöver höjas på övriga akutmottagningar för att säkra ett gott bemötande och en adekvat bevissäkring.
  • att det inrättas ett nationellt center för sexualbrottsutsatta för att bygga kompetens hos regionerna.
  • att alla relevanta yrkesgrupper måste få kunskap om mäns våld mot kvinnor, våld i nära relation och samtyckeslagstiftningen.
 • Centerpartiet vill

  • att det ska finnas specialiserad akut och icke-akut vård för våldtäktsutsatta i varje region.
  • att regeringen ger till Socialstyrelsen i uppdrag att i samråd med SKR utreda hur vården för utsatta bör organiseras, exempelvis om det behövs specialiserade mottagningar eller om det är bättre att kompetensen samlas i gemensamma verksamheter.
  • ha nationella krav på och stöd vad gäller kunskapsstöd, patientförlopp och löpande kompetenshöjning i verksamheterna – inte minst i primärvården gällande våldtäktsutsatta.
  • att socialtjänsten och hälso- och sjukvården under vissa omständigheter ska kunna utbyta information, det vill säga bryta sekretessen, för att hjälpa och stödja på ett bättre sätt.
  • öka kunskapen hos till exempel vårdpersonal, kring våld i nära relationer.
  • ge personer i prostitution bättre skydd, exitprogram, rehabilitering och återanpassning.
 • Liberalerna vill

  • att sjukvårdens ansvar att säkra bevis vid sexualbrott regleras i lag.
  • att det ska finnas fler mottagningar likt den akutmottagningen för våldtagna som finns på Södersjukhuset i Stockholm.
  • att det ska finnas specialiserad icke-akut vård för våldtäktsutsatta i varje region.
  • vården ska ha specialistkunskap för att kunna möta våldsutsatta flickor och kvinnor.
  • hela vården behöver en kompetensförstärkning för att enklare upptäcka utsatthet.
  • bygga ut hjälpen till de som vill ta sig ur prostitution.
  • att stödinsatser, som bland annat traumabehandling, för människohandelsoffer ska samordnas och gruppen ska inkluderas i socialtjänstens stöd för våldsutsatta i nära relation.
 • Kristdemokraterna vill

  • att det ska finnas specialiserad akut och icke-akut vård för våldtäktsutsatta i varje region.
  • att frågor om våld ska aktivt ställas av hälso- och sjukvård, tandvård, förskola, skola, socialtjänst och rättsvårdande myndigheter.
  • att samarbetet mellan myndigheter och aktörer måste förbättras, fördjupas och handläggningen bli effektivare.
  • att de som faller offer för brott ska kunna förvänta sig det stöd och den upprättelse som de har rätt till. Från första kontakt med polisen, genom rättsprocesser och även efteråt.
 • Moderaterna vill

  • att det ska finnas specialiserad akut och icke-akut vård för våldtäktsutsatta i varje region. Moderaterna har dock för närvarande inga färdiga förslag. Frågan om specialiserad akutvård för våldtäktutsatta behöver utredas noga i syfte att säkerställa att kvalitet, tillgänglighet och kontinuitet blir den som krävs och behövs.
  • att kunskapen om sexuellt våld ska öka inom hela hälso- och sjukvården.
  • att spårsäkring i samband med våldtäkt även ska kunna utföras av privata vårdgivare för att öka tillgängligheten till spårsäkring.
 • Sverigedemokraterna

  • Konkreta förslag för förbättrat stöd och vård för utsatta saknas.

Förbättrad stöd och vård för utsatta

Storasyster vill

Vem som helst kan bli utsatt för sexuellt våld, men de flesta förövare är killar och män och majoriteten av de som utsätts är tjejer och kvinnor. Den som har utsatts har rätt att få stöd och hjälp från samhället.

Rättsprocess

Hur vill partierna arbeta med att förbättra rättsprocessen vid sexualbrott? Nedan finner du ett valkompass samt politiska förslag uppdelat per riksdagsparti.

 • Vänsterpartiet vill

  • satsa 30 miljoner kronor på ett femicid-paket för polis, åklagare och domare i syfte att mäns våld mot kvinnor, sexköp och människohandel för sexuella ändamål ska hanteras med ökad våldskompetens, rättssäkerhet och seriositet i hela rättskedjan.
  • införa en obligatorisk specialistutbildning om sexualbrott inom polis- och åklagarmyndigheten. Alla anställda inom rättsväsendet måste få fortbildning och kompetens i bemötandefrågor.
  • bevilja permanent uppehållstillstånd för kvinnor som medverkar i en brottsutredning angående våldsbrott eller sexualbrott.
  • driva att Sverige ska arbeta för att sprida sexköpslagen inom hela EU.
  • driva att Sverige ska arbeta för att ett gemensamt arbete bedrivs inom EU mot människohandel och mot prostitution.
  • skärpa lagstiftningen som omgärdar brotten om grov kvinnofridskränkning och grov fridskränkning så att mer än en person kan ställas till svars för respektive brott.
  • överordna kvinnors behov av skydd mot våld och sexuella övergrepp över utlänningslagen.
 • Socialdemokraterna vill

  • att fler sexualbrott ska leda till fällande domar.
  • höja straffen för sexualbrott ytterligare för våldtäkt och införa brottskategorin grovt sexuellt ofredande.
  • införa ett särskilt straffansvar för den som utsätter en närstående person för våld, och gärningen bevittnas av ett barn.
  • skärpa kraven på sexualbrottsdömda att delta i behandling i fängelse.
 • Miljöpartiet vill

  • att varje polisområde ska ha särskilda sexualbrottsgrupper, eller i vart fall särskilt utbildade utredare inom sexualbrott.
  • införa en obligatorisk specialistutbildning om sexualbrott inom polis- och åklagarmyndigheten. Vi vill både säkerställa att alla poliser och åklagare har kunskaper om detta från sin grundutbildning och att specialister fortbildas. Det behövs också kontinuerlig fortbildning av alla som möter brottsoffren.
  • fortsätta stärka utbildningen av domstolarna.
  • öka rätten till målsägandebiträde även vid överklagande för att stärka stödet för brottsoffren genom hela rättsprocessen.
  • arbeta med attityder kring vad en nedlagd utredning eller friande dom betyder. Det är inte samma sak som att offret ljugit eller att brottet inte har skett.
 • Centerpartiet vill

  • att varje polisområde ska ha särskilda sexualbrottsgrupper, eller i vart fall särskilt utbildade utredare inom sexualbrott.
  • att polisen får mer resurser för att bekämpa sexualbrott. Det gäller även brott som sker på internet och drabbar barn och kvinnor i Sverige, oavsett var en sajt är registrerad.
  • införa en obligatorisk specialistutbildning om sexualbrott inom polis- och åklagarmyndigheten.
  • att domare och nämndemän som dömer i sexualbrottsmål ska genomgå en särskild sexualbrottsutbildning.
  • skärpa straffen för den som begår ett sexualbrott.
  • höja straffen för utnyttjande av barn genom köp av sexuell handling.
  • höja straffen för vissa sexbrott, bland annat våldtäkt.
  • ta bort preskriptionstiden för sexualbrott mot barn.
  • att fler sexualbrott utreds och lagförs.
  • att det finns fler utredare med specialistkompetens rörande våld i nära relation, sexualbrott och sexköp/trafficking i samtliga polisregioner.
  • förbättra vittnesskyddet, så att fler vågar anmäla sina förövare.
  • att drabbade ska få brottsofferstöd inom ett dygn från polisanmälan.
  • att polisen ska bli bättre på att bekämpa prostitution på internet.
 • Liberalerna vill

  • se betydligt fler poliser, såväl i brottsutredningar och ute på gatorna. Det skulle ge fler offer upprättelse.
  • gärna se specialistutbildningar i sexualbrott. Däremot tror inte Liberalerna att det är bäst att alla blir specialister på just sexualbrott. Det är polisens behov som ska vara vägledande i hur många specialister som behövs.
  • att brottsoffer ska få ut sitt skadestånd snabbare än i dag.
  • att brottsoffer ska kunna leva vanliga fria liv. Det är förövarens frihet som ska inskränkas.
  • höja straffet för grov kvinnofridskränkning.
  • ha en heltäckande sexualbrottslag med en tydlig samtyckesregel.
  • att sexköp ska fortsätta vara förbjudet.
  • förbättra arbetet mot människohandel.
  • att offer för människohandel lättare ska kunna stanna i EU om de samarbetar med polisen.
  • öka användningen av elektronisk fotboja.
  • utöka den skyddade zonen vid kontaktförbud.
  • att sexualbrottsdömda ska genomgå ett evidensbaserat behandlingsprogram i fängelset och att den som vägrar delta inte ska vara aktuell för villkorlig frigivning.
  • att utnyttjande av barn genom köp av sexuell handling ska likställas med våldtäkt.
  • slopa preskriptionstiden för sexualbrott mot barn.
 • Kristdemokraterna vill

  • att varje polisområde ska ha särskilda sexualbrottsgrupper, eller i vart fall särskilt utbildade utredare inom sexualbrott.
  • införa en obligatorisk specialistutbildning om sexualbrott inom polis- och åklagarmyndigheten.
  • kriminalisera spridning av integritetskänsliga bilder och uppgifter.
  • skärpa reglerna om olaga hot.
  • förtydliga förtalsbrottet.
  • utvidga rätten till brottsskadeersättning.
  • skärpa straffen för sexualbrott.
  • att rättsväsendet tar våld i nära relationer på stort allvar och prioriterar snabb och effektiv handläggning av dessa fall.
  • inrätta en särskild enhet, en ”Forced Marriage Unit”, inom Polismyndigheten vars uppgift är att hjälpa flickor och pojkar som riskerar att giftas bort mot sin vilja.
 • Moderaterna vill

  • att särskilda grupper som är specialiserade på sexualbrott ska finnas i samtliga av polisens sju regioner.
  • att det ska skapas en möjlighet att ta upp videoförhör med målsägande i sexualbrottsmål i nära anslutning till brottet. Det inspelade förhöret ska därefter kunna användas som bevisning i en senare rättsprocess.
  • höja skadeståndet för de som utsatts för sexualbrott.
  • att alla som utsatts för ett sexualbrott ska få möjlighet att få ett målsägandebiträde tidigare under processen.
  • att rätten till målsägandebiträde vid sexualbrottmål även ska gälla i hovrätten och Högsta domstolen.
  • att den som utsatts för sexualbrott ska ha rätt till stöd från ett målsägarbiträde som uppfyller särskilda krav på kompetens och lämplighet.
  • att våldtäkt ska leda till ett fängelsestraff på mellan tre och sju år.
  • se strängare på vissa former av sexuella ofredanden och införa en ny brottsrubricering med en högre straffskala för sexuellt ofredande. Minimistraffet ska vara fängelse nio månader och maximistraffet fängelse tre år.
  • stärka sexualbrottsutredningarna genom att åklagare, och inte polis, alltid vara förundersökningsledare i sexualbrottsärenden.
  • att den som inte är svensk medborgare och som begår ett brott i Sverige med ett straffvärde på fängelsenivå, till exempel våldtäkt, inte ska ha rätt att stanna i Sverige.
 • Sverigedemokraterna vill

  • att beivrandet av sexualbrott ska öka, alla som utsätts ska våga anmäla och utredningarna av sexualbrott måste bli bättre. Rättsväsendet ska ges de resurser och förutsättningar som krävs för att kunna beivra brottsligheten.
  • återinföra rätten till målsägandebiträde i alla instanser, vilket togs bort 2018.
  • ta krafttag mot sexualbrottslighet genom rejält skärpta straff.
  • möjliggöra för offentliga register av vissa sexualbrottsdömda och stärka polisens arbete med att säkra och spara DNA-bevis.
  • att offrens trygghet efter rättsprocessen ska garanteras.
  • att rätten till permission för gärningsmän måste inskränkas.
  • att möjligheterna att få kontaktförbud mot sina tidigare förövare måste både bli förenklade och förövare måste kunna övervakas med elektronik.

Förbättrad rättsprocess

Storasyster vill

Endast 10 procent av de som utsätts för sexualbrott polisanmäler. Betydligt mer behöver göras för att förkorta utredningstiderna och skapa trygga förutsättningar för att fler ska polisanmäla sexualbrott.

Finansiering

Kvinno- och tjejjourer har en central roll i att stötta sexualbrottsutsatta. Dock saknas en stabil och hållbar finansiering för dessa verksamheter vilket går ut över de mest utsatta. Hur vill partierna arbeta med detta?

 • Vänsterpartiet vill

  • permanenta statsbidraget för kvinno- och tjejjourer. Dock måste ett varningens finger höjas för det faktum att dessa resurser ska delas av ”andra organisationer som arbetar med liknande stöd till våldsutsatta”. Vänsterpartiet vill att kvinnojourerna faktiskt kommer att garanteras långsiktiga och stabila ekonomiska lösningar för att kunna fortsätta bedriva sin verksamhet.
  • föreslå en ytterligare höjning av anslaget på 50 miljoner kronor per år särskilt riktat till kvinnojourerna.
  • inte privatisera kvinnojourerna, många kvinnojourer kan konkurreras ut av större vinstdrivande bolag.
  • uppdra åt Socialstyrelsen att utvärdera de fördelade medlen till kvinnojourerna och analysera utfallet.
  • inrätta IOP, idéburet offentligt partnerskap, med jourrörelsen för att ge dem stabil finansiering över tid och förhindra upphandling av jourerna.
 • Socialdemokraterna vill

  • fortsätta arbetet med att höja anslaget till kvinno- och tjejjoure och fortsätta arbetet både nationellt och lokalt i kommunerna.
  • se över möjliga vägar för att ge kvinno- och tjejjourer och andra ideella organisationer inom brottsofferområdet bättre planeringsförutsättningar för att bedriva sitt arbete.
   Beloppsgränserna för direktupphandling av sociala tjänster ska höjas, vilket kan underlätta för kvinno- och tjejjourerna och andra idéburna aktörer att samarbeta med kommuner kring skyddat boende.
 • Miljöpartiet vill

  • ge civilsamhället goda förutsättningar att planera sin verksamhet långsiktigt. Därför måste även tilldelningen till organisationerna bli mer långsiktig.
  • fortsätta att arbeta för stärkt finansiering. Vi ser kvinno- och tjejjourerna som en central del i det stöd som våldsutsatta kvinnor och tjejer får och behöver.
 • Centerpartiet vill

  • öka anslagen direkt till Nationellt centrum för kvinnofrid samt göra det permanent för att de ska kunna fortsätta sprida kunskap och utveckla metoder för att ta hand om utsatta kvinnor.
  • satsa på tjej- och kvinnojourernas arbete med en långsiktig finansiering.
 • Liberalerna vill

  • ge kvinnojourerna stabilt och långsiktigt stöd.
  • samarbeta mer med brottsofferjourerna.
  • att det tydliggörs i lagen att det är ett kommunalt ansvar att det ska finnas tillräckliga och goda skyddade boenden för kvinnor. Det skulle exempelvis kunna ske genom att bostadsförsörjningsansvaret skärps. Vi vill tydliggöra att kommunerna behöver analysera och följa upp behovet av tillfälliga boenden för våldsutsatta och deras barn.
 • Kristdemokraterna vill

  • uppmuntra frivilligorganisationernas arbete med utsatta personer genom att se till att kommunerna säkrar tillgången till lokaler, skyddade boenden och handledare.
  • öka stödet till brottsofferjourer.
  • se ökade medel till kvinno- och tjejjourerna.
 • Moderaterna vill

  • att kvinno- och tjejjourerna har en långsiktig finansiering.
  • göra en särskild satsning på kvinnojourerna för att stärka deras arbete mot mäns våld mot kvinnor. Moderaterna ökar från och med 2022 anslag 3:1 Särskilda jämställdhetsåtgärder med 10 miljoner kronor utöver regeringens föreslagna nivå för Nationellt centrum för kvinnofrid och för att kvinnojourerna ska ha bättre möjligheter att ge stödinsatser och ha en god beredskap.
 • Sverigedemokraterna vill

  • öka anslagen till kvinnojourerna för att de ska kunna finnas i hela landet och möjliggöra att deras viktiga arbete fortsätter.
  • för 2022 satsa 75 miljoner mer på kvinnojourerna, både för att fler verksamheter ska kunna hållas igång och för att öka kunskapen om exempelvis hedersrelaterat våld och förtryck.

Hållbar finansering

Storasyster vill

Sexuellt våld, och det psykiska lidande som ofta följer av detta, är en stor kostnad för både individen och samhället. Resurser behövs därför för att arbeta preventivt mot både våldet och den psykiska ohälsan.

Politikerdebatt om arbetet mot sexuellt våld

Samtal med partiledare

Under våren 2022 har vi live-streamat samtal med partiledare om arbetet mot sexuellt våld.

Storasysters valfrågor

Motioner

Samlade motioner från 2021/2022 från partierna.

Om Storasysters valkompass