Storasysters valfråga

Förbättrat stöd och vård för utsatta

Vem som helst kan bli utsatt för sexuellt våld, men de flesta förövare är killar och män och majoriteten av de som utsätts är tjejer och kvinnor. Den som har utsatts har rätt att få stöd och hjälp från samhället.

Storasyster anser att stödet som finns i Sverige för utsatta och deras anhöriga idag är bristfälligt. För de som blir utsatta för övergrepp i familjen eller i en nära relation behövs också särskilt stöd och hjälp för att kunna lämna förövaren/förövarna och i vissa fall behövs även skyddsåtgärder sättas in. Insatserna som erbjuds är inte tillräckliga för att möta behoven och idag varierar tillgången till stöd mycket beroende på var man bor i landet. 

Att ha blivit utsatt för övergrepp leder ofta till skuld- och skamkänslor för den utsatta, vilket många gånger bidrar till att den utsatta inte berättar om sina erfarenheter. Inte sällan leder utsatthet till psykisk ohälsa i form av oro, rädsla, nedstämdhet/depression och sexualitetsproblematik. Utsatta upplever också att kunskap om reaktioner efter, och konsekvenser av, sexuella övergrepp ofta saknas i yrkesverksammas bemötande. Många utsatta har heller aldrig fått frågan om de har utsatts för sexuellt våld. 

Alla vuxna som träffar barn har ett ansvar att uppmärksamma och agera om de misstänker att ett barn blir eller har blivit utsatt för sexuellt våld. Vuxna har också ett ansvar att ge barn möjligheter och förutsättningar att berätta och att få hjälp till stöd. Storasyster har som mål att förbättra och tillgängliggöra stödet för utsatta och deras anhöriga. Vi vill att utsatta ska ges möjlighet att berätta om sina erfarenheter och att samhället ska möta det stödbehov som finns.

Storasyster arbetar för:

 • att stöd för utsatta och deras anhöriga ska finnas tillgängligt oavsett var i Sverige personen bor.
 • att det i samhället ska finnas goda kunskaper om var det går att få stöd och hjälp för utsatta och deras anhöriga.
 • att kommuner och regioner stärker tillgången till stöd och hjälp för personer som befinner sig i en särskilt utsatt situation, exempelvis stöd för individer att ta sig ur prostitution och vid behov bearbetning av våldet de utsatts för.
 • att uppmana vuxna att uppmärksamma och agera vid misstanke om att ett barn blir utsatt för sexuellt våld.
 • att kunskapen om sexuellt våld och dess konsekvenser samt bemötande av utsatta ska säkerställas hos yrkesverksamma (inom hälso- och sjukvård, inom skolan- och utbildningsväsendet, inom rättsväsendet och inom socialtjänsten).
 • att yrkesverksamma som möter utsatta i sin profession ska rutinmässigt fråga om våldsutsatthet, om psykisk ohälsa och om sexuell hälsa.

 

Inom skolan arbetar vi särskilt för:

 • att elev- och studenthälsan särskilt ska fråga om utsatthet för sexuellt våld för att kunna fånga upp unga utsatta och för att kunna möta deras behov av stöd. 
 • att grundskolan och resterande utbildningsväsende har handlingsplaner och rutiner för hur personalen ska agera om det upptäcks att eleven/studenten är eller har varit utsatt för sexuellt våld.
 • att grundskolan och resterande utbildningsväsende har handlingsplaner och rutiner kring hanteringen av förövaren, om denne finns i utbildningsmiljön. 
 • att grundskolan och resterande utbildningsväsende har en väl utvecklad samverkan med hälso- och sjukvård och socialtjänst för att eleven/studenten vid behov enkelt ska kunna få hjälp till behandling och stödinsatser.

 

Inom hälso- och sjukvården arbetar vi särskilt för:

 • att de rutinmässiga frågorna om våldsutsatthet innefattar frågor om olika typer av sexuella övergrepp, med exempel på olika sätt som det våldet kan ta sig uttryck.
 • att arbetet med att fråga om våldsutsatthet kvalitetssäkras med utbildningsinsatser, skriftliga rutiner samt handlingsplaner för hur personalen ska agera om det upptäcks att patienten är eller har varit utsatt för sexuellt våld. Arbetet bör också kvalitetssäkras genom uppföljning och utvärdering. 
 • att akutmottagningar för våldtagna ska finnas tillgängligt i landets samtliga regioner.
 • att specialiserade mottagningar, med inriktning på sexuellt våld, för utsatta i icke-akuta skeenden ska finnas tillgängligt i landets samtliga regioner.
 • att det tas fram nationella föreskrifter för hur hälso- och sjukvården ska arbeta med patienter som utsätts för sexuellt våld utanför en nära relation, och säkerställa att det finns en tydlig vårdkedja för personer som utsatts för sexuellt våld.
 • att det tas fram ett nationellt hälsovårdsprogram för patienter som utsätts för sexuellt våld.

Vad tycker partierna?

Valkompass