Sexuella övergrepp

Sexuellt våld som samhällsproblem

Sexuella övergrepp handlar inte om sex, utan i grund och botten om makt och dominans.

Sexuella övergrepp handlar inte om sex, utan i grund och botten om makt och dominans. Sexuellt våld skapar och upprätthåller bristande jämställdhet mellan män och kvinnor, på individnivå och i samhället i stort.

Det finns en föreställning om sexuellt våld som återkommer i media. Att sexuellt våld främst innebär våldtäkt, att det är överfallsvåldtäkter utomhus där förövaren är en okänd man och att den utsatta ska ha gjort fysiskt eller verbalt motstånd. Vi vet att verkligheten oftast inte ser ut så. I majoriteten av fallen är förövaren någon som den utsatta känner. Ofta sker det sexuella våldet i det egna eller i förövarens hem, den utsatta hamnar i de flesta fall i en så kallad frysreaktion som gör en helt paralyserad. Därtill rymmer sexuellt våld en mängd olika övergrepp och inte enbart det som i lagens mening kallas för våldtäkt. 

Sexuellt våld kringgärdas av en ordlöshet, många utsatta har svårt att sätta ord på sina upplevelser, vilket gör det svårt att berätta. Ordlösheten hänger bland annat ihop med starka skuld- och skamkänslor hos den utsatta kopplat till övergreppet/n. 

Våldets kostnader

Det sexuella våldet, och den psykiska ohälsan som följer av detta, är en stor kostnad för både individ och samhälle.

Våldet innebär ett psykiskt lidande och minskad livskvalitet för den enskilda men leder också till stora ekonomiska kostnader för både medborgarna och för samhällets institutioner.

87 miljarder kr

Årliga kostnaden för mäns våld mot kvinnor i Sverige.

European Institute for Gender Equality uppskattar kostnaden för mäns våld mot kvinnor i Sverige till 8,3 miljarder euro per år (2021). Detta är nästan 87 miljarder kronor med dagens valutakurs. Socialstyrelsen beräknade 2006 att det ideella arbete som kvinno- och tjejjourer, tillsammans med brottsofferjourerna, utför skulle kosta 700 miljoner kronor per år om det istället utfördes av betald arbetskraft.

De direkta ekonomiska kostnaderna som våldet bär med sig påverkar främst rättsväsendet och hälso- och sjukvården. Det uppstår även indirekta kostnader till följd av våldet såsom ökad sjukfrånvaro och minskad arbetsförmåga för den utsatta. På lång sikt tillkommer också kostnader för den effekt våldet har på exempelvis barn som växer upp i hem där våld brukas, vilket riskerar att leda till en överföring av våld mellan generationer.

Nationalekonomen Stefan de Vylder menar att de “höga kostnader som psykiskt lidande efter övergrepp för med sig visar hur kostnadseffektivt det är att bemötandet inom de instanser som den våldtagna kommer i kontakt med bidrar till snabbast möjliga rehabilitering”. Åtgärder som också förebygger våldet minskar således både de psykiska och de samhällsekonomiska kostnaderna som våldet för med sig.


Läs mer om konsekvenserna av sexuella övergrepp

Vill du läsa mer?

Läs mer om våldets kostnader i Storasysterrapporten 2020, fokus: psykisk ohälsa.