Vad vi gör

Vi arbetar för en värld utan sexuella övergrepp

I en verklighet där uppemot 500 000 utsätts för sexuella övergrepp varje år, behövs någon som står på de utsattas sida.

Storasyster arbetar för att motverka sexuella övergrepp. Vi gör det genom vår stödverksamhet för de som utsatts. Till exempel genom vår chattjour, genom juridisk rådgivning, medföljning, stödsamtal och traumabehandling.

Vi arbetar förebyggande genom föreläsningar, utbildning och som expertinstans. Vi driver opinion och är aktiva i samhällsdebatten om sexuella övergrepp.

Vi tar emot omkring 2500 stödsökande varje år

Storasyster är med 140 volontärer Sveriges största stödorganisation för den som utsatts för sexuella övergrepp. Vi tar årligen emot över 2 500 personer som annars inte skulle haft någon att vända sig till. Vi tar emot alla oavsett könsidentitet från 13 år och uppåt som utsatts för våldtäkt eller andra sexuella övergrepp. Vi erbjuder även stöd till anhöriga. Storasyster har hela Sverige som upptagningsområde och arbetar aktivt för att motverka sexuellt våld genom stödjande och kunskapshöjande insatser.

Stöd vi erbjuder

Storasyster erbjuder stöd till personer som utsatts för sexuella övergrepp. Vi tar emot alla från 13 år och uppåt, oavsett könsidentitet.

Kunskapshöjande arbete

För att nå vår vision om ett jämställt samhälle fritt från sexuellt våld arbetar vi kunskapshöjande genom både prevention och opinionsbildning. Genom opinionsbildning verkar Storasyster för att medvetandegöra och påverka attityder, ställningstaganden och agerande hos såväl beslutsfattare som opinionsbildare och den breda allmänheten gällande samhällsproblemet sexuellt våld.

För att uppnå Storasysters vision om ett jämställt samhälle fritt från sexuellt våld behöver vi också arbeta preventivt för att motverka att sexuellt våld överhuvudtaget utövas. Genom ett arbete med fokus på att höja kunskapen om sexuellt våld i samhället i stort, att genomgående placera skulden hos förövaren och med ett samtal om samtycke som central utgångspunkt, vill Storasyster förebygga sexuellt våld. 

Den psykiska ohälsan som sexuellt våld bär med sig är även ett hot mot folkhälsan. Det förebyggande arbetet handlar därför om att hindra utvecklingen av psykisk ohälsa hos utsatta som en konsekvens av sexuellt våld. Det förebyggande arbetet handlar om att sätta in tidiga stödinsatser och att stödet alltid ska utgå från kunskap om sexuellt våld och dess konsekvenser.

Rapporter och andra publikationer

Storasyster publicerar löpande rapporter för att bidra till kunskapsspridning med målet att öka medvetenheten om sexuellt våld.

Föreläsningar

Vi erbjuder föreläsningar om sexuellt våld samt utbildningar i bemötande och preventivt arbete.

Fokusområde 2022

Anhöriga

Under 2022 har Storasyster haft ett särskilt fokus på anhöriga till personer som utsatts för sexuella övergrepp. Vi har utvecklat vårt anhörigstöd, lanserat en rapport och anordnat en konferens.

Valet 2022

Frågan om mäns våld mot kvinnor och arbetet mot sexuellt våld måste vara högt upp på den politiska dagordningen och särskilt under valrörelsen 2022. På denna sida hittar du våra aktiviteter under valåret.

Samtal med partiledarna

Som en del av vårt opinionsbildande arbete för vi dialog med Sveriges partiledare. Under våren 2021 anordnade vi Facebook live med flera av partiledarna.

Globala målen

Storasysters arbete bidrar till FN:s hållbarhetsmål där delmålen 3, 4, 5, 10 och 16 har en extra tydlig koppling till vårt arbete.

Dialog och samverkan

Vi tror att vi är starkare tillsammans och samverkar därför med andra organisationer, myndigheter och regeringskansliet i arbetet mot sexuellt våld.

Samtal med polisen

Storasyster har under våren 2021 haft samtal med polisen för att prata om polisens arbete med sexualbrott.

Konferens 2021

Under 2021 har Storasyster ett särskilt fokus på polisanmälan och rättsprocess vid sexualbrott. Den 1 september bjöd vi in till konferens och rapportlansering inom området.

Kontakta oss så berättar vi mer

Cecilia Bödker Pedersen Storasyster

Cecilia Bödker Pedersen

076 634 34 36