Vad vi gör

De globala målen

Storasysters arbete bidrar till FN:s hållbarhetsmål där delmålen 3, 5, 10 och 16 har en extra tydlig koppling till vårt arbete.

FN:s globala hållbarhetsmål

2015 antog FN:s medlemsstater Agenda 2030 som innehåller de globala målen för en hållbar utveckling. Det innebär att världens ledare har förbundit sig till 17 stycken globala mål.

Storasysters arbete bidrar främst till fyra av dessa mål: mål 3 god hälsa och välbefinnande, mål 5 jämställdhet, mål 10 minskad ojämlikhet och mål 16 fredliga och inkluderande samhällen.

Mål 3

God hälsa och välbefinnande

Tillgången till adekvat vård, med ett respektfullt bemötande, för personer som utsatts för sexuellt våld är en rättighetsfråga som är central i Storasysters arbete.

Mål 5

Jämställdhet

Att få bort all form av diskriminering, utnyttjande och våld mot kvinnor och flickor är en del av Storasysters förebyggande och opinionsbildande arbete.

Mål 10

Minskad ojämlikhet

Storasyster verkar för att utsatta, oavsett ålder, kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsvariation, sexuell läggning, ålder, eller ekonomisk ställning, har rätt till stöd, skydd och upprättelse.

Mål 16

Fredliga och inkluderande
samhällen

Så länge kvinnor och fickor inte kan leva sina liv utan att behöva utsättas för mäns och killars sexuella våld går det inte att tala om ett fredligt samhälle. Att verka för ett fredligt samhälle är en del av Storasysters förebyggande och opinionsbildande arbete mot
sexuellt våld.