Dialog och samverkan

Vi tror att vi är starkare tillsammans och samverkar därför med andra organisationer, myndigheter och regeringskansliet i arbetet mot sexuellt våld.

Nätverk och dialogforum

 • Spjutspetsjour Unizon/Nätverk sexuell exploatering Unizon

  Unizons spjutspetsjourer är ungdoms- och kvinnojourer som på olika sätt specialiserar sig på förebyggande och opinionsbildande arbete. Spjutspetsjourerna träffas, tillsammans med Unizons sakkunnig inom våldsprevention, ett par gånger per termin och delar erfarenheter och idéer kring det utåtriktade arbetet.

  Storasyster har deltagit som spjutspetsjour sedan början av 2017 och bidrar med kunskap och inblick i förebyggande arbete inom sexuellt våld, men har under 2021 flyttat över till Unizons nätverk sexuell exploatering. Nätverket sexuell exploatering är ett helt nytt nätverk och har startat med att lägga grunden för vad nätverket ska fokusera på och arbeta med. Nätverket finns också till som ett sätt att höja kunskapen och fortbilda de organisationer och jourer i Unizon som arbetar med sexuellt våld. Under året har nätverket bland annat fått besök av Hopp Sthlm, MÄN och Talita, som har berättat om deras pågående projekt inom sexuellt våld.

 • Brukarrådet vid Barn- och ungdomspsykiatrin (BUP)

  Brukarrådet vid Barn- & ungdomspsykiatrin (BUP) består av representanter från 11 intresse- och patientföreningar som träffas 10 gånger per år. Storasyster har varit delaktiga sedan januari 2018. Brukarrådet arbetar med frågor som rör delaktighet, patientsäkerhet, kvalitetssäkring och hur vården kan bli så tillgänglig och bra som möjligt för barn och unga. Målet är att patienter och närstående ska vara delaktiga och kunna påverka sin vård.

  Storasyster bidrar med kunskap kring sexuellt våld och sexualitetsproblematik efter övergrepp samt hur utsatta barn och ungdomars önskemål och behov kan tas tillvara och bemötas i vården. Under 2020 och 2021 har även brukarrådets möten påverkats av pandemin. Mötena har hållits online och många av mötena har berört hur BUP kan anpassa sin verksamhet efter riktlinjerna. Under året har vi bland annat deltagit i arbetet att utvärdera och säkerställa vår målgrupps behov i utvecklandet av Ungdomens Hus i Stockholm. Vi har också tagit del av BUPs egna utvärdering av deras arbete med suicid och suicidförsök och bidragit med kunskap om vår målgrupps mående.

 • Bris nätverk

  Bris nätverk arbetar för att möjliggöra möten, dialog och samverkan mellan personer som arbetar med och för barn. I samband med att Bris släpper sin årliga rapport bjuder de in till nätverksträff. Storasyster deltar återkommande vid dessa träffar.

 • Dialogmöte, Polismyndigheten och frivilligorganisationer som arbetar med våld i nära relation

  Sedan 2022 ingår Storasyster i ett dialogmöte med Polismyndigheten och frivilligorganisationer som arbetar med våld i nära relation. Möten genomförs två gånger per år för att skapa en arena för verksamhetsutveckling och samverkan. Syftet med dialogen är att dela kunskap om varandras verksamheter på nationell nivå, öka förståelse för hur Polismyndigheten uppfattas och dela förslag/tankar på vad som kan förbättras. Dialogmötet syftar även till att arbetet mot våld i nära relation ska bli mer effektivt med samverkan.

 • Klustret

  Stenbecks Stiftelse och World Childhood Foundation har tagit initiativ till samverkan mellan aktörer som ger lågtröskelstöd till barn och unga som utsätts, eller riskerar att utsättas för, sexualiserat våld. Stödet sker bland annat genom chatt, samtalsmottagning och juridisk rådgivning. Syftet med initiativet är att möjliggöra och stärka upp gemensamma insatser mellan organisationerna.Initiativet går under namnet “Klustret” och består i nuläget av 1000Möjligheter, Child10, MÄN, Novahuset, Storasyster och Tjejzonen. Klustret arbetar i gemensam riktning för att uppnå visionen ett jämställt samhälle fritt från sexualiserat våld. Organisationerna arbetar tillsammans för att skynda på arbetet för ett välfungerande och likvärdigt stödsystem över hela Sverige, för barn och unga (13-25 år) som utsatts för, eller riskerar att utsättas för, sexualiserat våld.

Referensgrupper

 • Sexualbrottsutredningar 2.0

  Storasyster är en del av polisens referensgrupp Sexualbrottsutredningar 2.0, vilken har till syfte att förbättra utredningsarbetet när det gäller sexualbrott. Gruppen består av representanter från polisen i Stockholm och andra intresseorganisationer. Storasysters roll är att föra vår målgrupps talan. Vi bidrar även med viktig kunskap om sexuellt våld, vilket kan leda till ett förbättrat utredningsarbete hos polisen. Referensgruppen har varit på paus sedan mars 2020 på grund av den rådande pandemin.

  Projektet Sexualbrottsutredningar 2.0 återupptogs 2021 och referensgruppen lämnades sedan över till Initiativ Gryning i slutet av 2021. Initiativ Gryning ska fortsätta arbetet med att förbättra sexualbrottsutredningarmen med den kunskap som Sexualbrottsutredningar 2.0 har sammanställt. Initiativ Gryning är Polisens nya långsiktiga satsning för att minska mäns våld mot kvinnor. Satsningen innefattar flera olika delar, varav att förbättra sexualbrottsutredningarna är en av dem.

 • MÄN – Killar om Porr

  MÄN startade under 2021 ett projekt med syfte att undersöka pojkar och killars porrkonsumtion och vad det kan ha för konsekvenser för dem själva och i förlängningen för flickor och tjejer. En del av projektet består av en referensgrupp där Storasyster är en av tre representanter från jourrörelsen som i sitt arbete möter flickor och tjejer som på olika sätt blivit utsatta för övergrepp kopplade till pojkar och killars porrkonsumtion.

  Storasyster bidrar med ett operativt synsätt på MÄNs idéer och med den erfarenhet våra stödsökande har av konsekvenserna av killars porranvändning. Det kan också röra frågor om vilket språk som används, förslag på förbättringar av deras bemötande i sitt arbete med killar/män samt att säkerställa att projektet har flickors och tjejers utsatthet i fokus. Under 2021 har Storasyster bland annat spelat in en föreläsning till MÄNs volontärutbildning om sexuellt våld och porrens konsekvenser. Vi har också gett feedback på deras volontärutbildning i sin helhet, samt tillsammans med övriga deltagare i referensgruppen tagit fram frågor till en SIFO-undersökning som genomfördes årsskiftet 2021-2022.

Dialog med regeringen och myndigheter

 • Samråd

  Den 31 maj 2022 deltog Storasyster i Folkhälsomyndighetens samråd om regeringsuppdraget att ta fram en nationell handlingsplan för sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR). Handlingsplanen ska konkretisera målsättningarna i den nationella SRHR-strategin och kunna användas av myndigheter, regioner, kommuner och andra berörda aktörer i arbetet med sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter. Handlingsplanen ska bidra till att nå målsättningen om en god, jämlik och jämställd sexuell och reproduktiv hälsa i hela befolkningen. Storasyster bjöds in som experter tillsammans med andra aktörer från civilsamhället och bidrog med att identifiera behov och ge förslag på åtgärder och prioriterade fokusområden i handlingsplanen. Storasyster gav också perspektiv på kopplingen mellan sexuellt våld och SRHR.

 • Sakråd

  I september 2021 deltog Storasyster vid ett sakråd om Sveriges 6-7 rapport till FN:s barnrättskommitté med inbjudan från Arbetsmarknadsdepartementet. Vid mötet lyfte vi fram den psykiska ohälsan som en konsekvens av att utsättas för våld. Vi framhöll även vikten av ett porrkritiskt förhållningssätt i det våldsförebyggande arbetet samt att våld mellan barn, med ett särskilt fokus på killars våld mot tjejer, uppmärksammas i regeringens våldspreventiva arbete.

 • Hearing

  I juni 2021 blev vi inbjudna till en hearing om den statliga utredningen “En uppväxt fri från våld” (A 2021:02) och kunde i samband med den lämna skriftliga synpunkter på vad en samlad nationell strategi för att förebygga och bekämpa våld mot barn bör innefatta.

  Utredningen ”En uppväxt fri från våld” (A 2021:02) har i uppdrag att lämna förslag till en samlad nationell strategi och mål för det långsiktiga arbetet med att förebygga och bekämpa våld mot barn, inklusive hedersrelaterat våld och förtryck. Strategin ska anlägga ett helhetsperspektiv och möjliggöra en sammanhållen inriktning för arbetet under den närmaste tioårsperioden. I uppdraget ingår att identifiera brister, luckor och utvecklingsbehov samt belysa möjliga framgångsrika insatser, åtgärder och metoder. 

 • Skriftliga inspel

  I maj 2021 fick vi möjlighet att bidra med ett skriftligt inspel till regeringens intensifierade arbete för att motverka och bekämpa mäns våld mot kvinnor.