Storasyster kommenterar:

Regeringens åtgärdsprogram mot mäns våld mot kvinnor

Fri och trygg utan våld och förtryck är ett steg i rätt riktning mot ett jämställt samhälle fritt från sexuellt våld.

Den 20/6-2024 presenterade regeringen ett åtgärdsprogram som innefattar 132 åtgärder mot mäns våld mot kvinnor. De särskilda utvecklingsområden som programmet fokuserar på är:

 • Ett lämnaprogram för att lämna relationer med våldsutövare
 • Kraftsamling mot hedersrelaterat våld och förtryck
 • Stärkt stöd till barn och unga som upplever våld, inklusive barn som förs utomlands i hederskontexter
 • Ökad kunskap om digitala dimensioner av mäns våld mot kvinnor, våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck

Inom dessa utvecklingsområden finns sex målsättningar:

 • Övergripande åtgärder för en långsiktig och hållbar struktur för stöd, organisering och uppföljning
 • Tidiga och förebyggande insatser, med fokus på barn och unga och hedersrelaterat våld och förtryck
 • Återfallsförebyggande insatser med fokus på våldsutövare
 • Förbättrad upptäckt av våld och starkare skydd och stöd till utsatta
 • Effektivare brottsbekämpning
 • Förbättrad kunskap och metodutveckling

Vi ser överlag positivt på åtgärdsprogrammet. Det är särskilt glädjande att se programmet belysa:

 • Utveckling och spridning av informationsinsatser och kunskapsstöd i syfte att förebygga att unga utnyttjas för sexuella eller pornografiska ändamål, utsätts för sexuellt våld, övergrepp eller kränkningar såväl digitalt som fysiskt
 • Målsättning om övergripande åtgärder för en långsiktig och hållbar struktur för stöd, organisering och uppföljning gällande våldsutsatthet
 • Insatser för en mer jämlik och kunskapsbaserad vård för sexualbrottsoffer

Storasyster vill dock understryka vikten av långsiktighet, implementering och uppföljning av samtliga åtgärder. Programmet sträcker sig i nuvarande form till år 2026 – många åtgärder kommer kräva mer tid än så för implementering. Mäns våld mot kvinnor är inte något samhället kan arbeta med som ett kortare projekt. Det måste vara ett ständigt pågående arbete. Åtgärdsprogrammet är en del av kampen för ett jämställt samhälle fritt från våld.