Brå-rapport

Våld i ungas partnerrelationer

Mer resurser krävs till arbetet mot våld
i ungas relationer

Kunskap om våld i ungas nära relationer saknas

Idag publicerar Brottsförebyggande rådet rapporten “Våld i ungas partnerrelationer”. Rapporten lyfter bland annat fram att kunskapen om våld i nära relationer saknar ett perspektiv som utgår från ungas erfarenheter. Yrkesverksamma som arbetar med unga, och föräldrar, saknar ofta kunskap om hur man arbetar våldsförebyggande och stödjande för unga som utsätts för våld i nära relation, menar Brå.

En stor del av vår målgrupp är tjejer som utsatts för sexuellt våld av en kille de känner eller har en relation med. Vi ser hur allvarliga konsekvenser våldet får för den enskilda tjejen men också för tjejer som grupp. Att Brå uppmärksammar killars våld mot tjejer ser vi som mycket positivt. Nu krävs det resurser och engagemang för att få till en förändring, säger Cecilia Bödker Pedersen, generalsekreterare Storasyster.

 

Precis som Brå föreslår så behöver kunskapen om sexuellt våld och dess konsekvenser samt bemötande av utsatta ska säkerställas hos yrkesverksamma (inom hälso- och sjukvård, inom skolan- och utbildningsväsendet, inom rättsväsendet och inom socialtjänsten). Unga tillbringar största delen av sin vakna tid i skolan och Storasyster anser att utbildningsväsendet har en central roll i det förebyggande och stödjande arbetet mot killars våld mot tjejer.

Storasyster vill därför att:

  • samtliga utbildningar som fokuserar på att arbeta med barn och unga ska innehålla grundläggande kunskap om sexuellt våld och dess konsekvenser för individ och samhälle samt bemötande av utsatta personer,
  • lärare, fritidspedagoger, elevhälsoteam och skolledning tar ansvar för att uppmärksamma barn och ungdomars mående och att de rutinmässigt frågar om våldsutsatthet och erbjuder stöd,
  • skolans sex- och samlevnadsundervisning ska utbilda barn och unga om skillnaden mellan sex och våld – för att kunna förstå vad samtycke är och för att kunna definiera om man har blivit utsatt för ett övergrepp. Undervisningen i sex och samlevnad ska ha ett porrkritiskt förhållningssätt,
  • grundskolan och resterande utbildningsväsende ska arbeta aktivt med ett kritiskt ifrågasättande av stereotypa föreställningar om kön, med ett särskilt fokus på destruktiva maskulinitetsnormer,
  • elev- och studenthälsan särskilt ska fråga om utsatthet för sexuellt våld för att kunna fånga upp unga utsatta och för att kunna möta deras behov av stöd,
  • grundskolan och resterande utbildningsväsende har handlingsplaner och rutiner för hur personalen ska agera om det upptäcks att eleven/studenten är eller har varit utsatt för sexuellt våld,
  • grundskolan och resterande utbildningsväsende har handlingsplaner och rutiner kring hanteringen av förövaren, om denne finns i utbildningsmiljön,
  • grundskolan och resterande utbildningsväsende har en väl utvecklad samverkan med vården och socialtjänst för att eleven/studenten vid behov enkelt ska kunna få hjälp till behandling och stödinsatser.

Läs rapporten

Våld i ungas partnerrelationer