Vad tycker partierna?

Hållbar finansiering

Kvinno- och tjejjourer har en central roll i att stötta sexualbrottsutsatta. Dock saknas en stabil och hållbar finansiering för dessa verksamheter vilket går ut över de mest utsatta. Hur vill partierna arbeta med detta?

Partierna svarar 

Anser ni att det bör finnas specialiserad akutvård för våldtäktsutsatta i varje region?

JA

JA

JA

NJA

JA

JA

JA

Svar saknas
Anser ni att det bör finnas specialiserad icke-akut vård för våldtäktsutsatta i varje region?

JA

JA

JA

NJA

JA

JA

JA

Svar saknas
 • Vänsterpartiet vill

  • permanenta statsbidraget för kvinno- och tjejjourer. Dock måste ett varningens finger höjas för det faktum att dessa resurser ska delas av ”andra organisationer som arbetar med liknande stöd till våldsutsatta”. Vänsterpartiet vill att kvinnojourerna faktiskt kommer att garanteras långsiktiga och stabila ekonomiska lösningar för att kunna fortsätta bedriva sin verksamhet.
  • föreslå en ytterligare höjning av anslaget på 50 miljoner kronor per år särskilt riktat till kvinnojourerna.
  • inte privatisera kvinnojourerna, många kvinnojourer kan konkurreras ut av större vinstdrivande bolag.
  • uppdra åt Socialstyrelsen att utvärdera de fördelade medlen till kvinnojourerna och analysera utfallet.
  • inrätta IOP, idéburet offentligt partnerskap, med jourrörelsen för att ge dem stabil finansiering över tid och förhindra upphandling av jourerna.
 • Socialdemokraterna vill

  • fortsätta arbetet med att höja anslaget till kvinno- och tjejjoure och fortsätta arbetet både nationellt och lokalt i kommunerna.
  • se över möjliga vägar för att ge kvinno- och tjejjourer och andra ideella organisationer inom brottsofferområdet bättre planeringsförutsättningar för att bedriva sitt arbete.
   Beloppsgränserna för direktupphandling av sociala tjänster ska höjas, vilket kan underlätta för kvinno- och tjejjourerna och andra idéburna aktörer att samarbeta med kommuner kring skyddat boende.
 • Miljöpartiet vill

  • ge civilsamhället goda förutsättningar att planera sin verksamhet långsiktigt. Därför måste även tilldelningen till organisationerna bli mer långsiktig.
  • fortsätta att arbeta för stärkt finansiering. Vi ser kvinno- och tjejjourerna som en central del i det stöd som våldsutsatta kvinnor och tjejer får och behöver.
 • Centerpartiet vill

  • öka anslagen direkt till Nationellt centrum för kvinnofrid samt göra det permanent för att de ska kunna fortsätta sprida kunskap och utveckla metoder för att ta hand om utsatta kvinnor.
  • satsa på tjej- och kvinnojourernas arbete med en långsiktig finansiering.
 • Liberalerna vill

  • ge kvinnojourerna stabilt och långsiktigt stöd.
  • samarbeta mer med brottsofferjourerna.
  • att det tydliggörs i lagen att det är ett kommunalt ansvar att det ska finnas tillräckliga och goda skyddade boenden för kvinnor. Det skulle exempelvis kunna ske genom att bostadsförsörjningsansvaret skärps. Vi vill tydliggöra att kommunerna behöver analysera och följa upp behovet av tillfälliga boenden för våldsutsatta och deras barn.
 • Kristdemokraterna vill

  • uppmuntra frivilligorganisationernas arbete med utsatta personer genom att se till att kommunerna säkrar tillgången till lokaler, skyddade boenden och handledare.
  • öka stödet till brottsofferjourer.
  • se ökade medel till kvinno- och tjejjourerna.
 • Moderaterna vill

  • att kvinno- och tjejjourerna har en långsiktig finansiering.
  • göra en särskild satsning på kvinnojourerna för att stärka deras arbete mot mäns våld mot kvinnor. Moderaterna ökar från och med 2022 anslag 3:1 Särskilda jämställdhetsåtgärder med 10 miljoner kronor utöver regeringens föreslagna nivå för Nationellt centrum för kvinnofrid och för att kvinnojourerna ska ha bättre möjligheter att ge stödinsatser och ha en god beredskap.
 • Sverigedemokraterna vill

  • öka anslagen till kvinnojourerna för att de ska kunna finnas i hela landet och möjliggöra att deras viktiga arbete fortsätter.
  • för 2022 satsa 75 miljoner mer på kvinnojourerna, både för att fler verksamheter ska kunna hållas igång och för att öka kunskapen om exempelvis hedersrelaterat våld och förtryck.