Brå:s preliminära brottsstatistik 2022

Anmälda våldtäkter mot kvinnor minskade under 2022

Idag presenterade Brå den preliminära statistiken över anmälda brott under 2022. Statistiken visar bland annat att anmälda sexualbrott minskade med 10 procent.

2022 anmäldes 24 180 sexualbrott vilket är en minskning med 10 procent i jämförelse med 2021. Förra året anmäldes 9 162 våldtäkter (9 429 inklusive oaktsam våldtäkt). 93 procent av dessa var våldtäkter mot kvinnor och flickor. Det är en minskning om 1 procent av antalet anmälda våldtäkter mot kvinnor jämfört med 2021. Men i jämförelse med 2013 har de anmälda våldtäkterna ökat med 56 procent. En anledning till ökningen av antalet anmälda sexualbrott anses vara det senaste decenniets förändringar av sexualbrottslagstiftningen. 

Mörkertalet är fortfarande mycket stort vid sexualbrott – endast runt 10 procent av sexualbrotten kommer till rättsväsendets kännedom, enligt Brå (“Nationella trygghetsundersökningen uppföljningsintervjuer 2019”, 2020).

– Det är alltid svårt att uttala sig om statistiken när det gäller sexualbrott. Om årets preliminära statistik tyder på en faktisk minskning av antalet begångna våldtäkter mot kvinnor så är detta såklart positivt. Vi vet dock att mörkertalet när det gäller sexualbrott är väldigt stort. Enbart var tionde våldtäkt anmäls till polisen idag, så vi har en lång väg kvar innan rättssäkerhet för dessa brottsoffer är en självklarhet, säger Cecilia Bödker Pedersen, generalsekreterare på Storasyster. 

För att möjliggöra för fler att polisanmäla sexualbrott krävs det en förändring. 

– Det som är centralt för vår målgrupp är att samhället måste bli bättre på att ta hand om de som orkar och vågar polisanmäla. Rättsväsendet måste också prioritera arbetet med att skapa bättre förutsättningar för att fler tjejer och kvinnor ska känna att det är tryggt att anmäla de grova brott som de utsatts för, säger Cecilia. 

Under 2021 lanserade Storasyster en rapport som fokuserar på utsattas upplevelse av polisanmälan och rättsprocess vid sexualbrott. Några av våra förslag kring hur det går att förbättra rättsprocessen vid sexualbrott:

  • Förbättra bemötandet, höj kvaliteten i utredningarna och förkorta utrednings- och analystiderna genom att förstärka det brottsutredande arbetet med sexualbrott. Polismyndigheten, inklusive Nationellt Forensiskt Centrum, behöver därför resurssättas med fler utredare och analytiker som arbetar specifikt med sexualbrott,
  • Implementera specialenheter som utreder sexualbrott inom varje polisområde, eller anställ särskilt utbildade utredare av sexualbrott inom varje polisområde,
  • Säkerställ kunskapen om sexuellt våld och bemötande av utsatta hos all personal inom rättsväsendet som frekvent möter utsatta i sin profession genom att införa en obligatorisk specialistutbildning om sexualbrott inom polis- och åklagarmyndigheten,
  • Tydliggör för den utsatta vad som är Polismyndigheten respektive målsägandebiträdets ansvar och uppdrag gällande att informera den utsatta om var den kan vända sig för stöd efter att ha utsatts för sexuellt våld, om den brottsutsattas rättigheter, och om hur utredningen fortskrider,
  • Tilldela alltid den utsatta ett målsägandebiträde med kunskap om sexualbrott och som är särskild lämpad att företräda dessa brottsoffer,
  • Säkerställ att den utsatta ges möjlighet att bli kontaktad av utredare eller målsägandebiträde för att få en förklaring till, och kunna ställa frågor kring, varför förundersökningen lades ned.

Rapporten i sin helhet och alla Storasysters förbättringsförslag hittar du här. BRÅ’s rapport över den preliminära brottsstatistiken 2022 hittar du här.

Presskontakt:

Cecilia Bödker Pedersen Storasyster

Cecilia Bödker Pedersen

076 634 34 36