Vad tycker partierna?

Rättsväsendet

Hur vill partierna arbeta med att förbättra rättsprocessen vid sexualbrott? Nedan finner du ett valkompass samt politiska förslag uppdelat per riksdagsparti.

 

Partierna svarar 

       
Anser ni att varje polisområde ska ha särskilda sexualbrottsgrupper, eller i vart fall särskilt utbildade utredare inom sexualbrott?

NJA

Svar saknas 

JA

JA

NJA

JA

JA

Svar saknas 
Anser ni att en obligatorisk specialistutbildning om sexualbrott bör införas inom polis- och åklagarmyndigheten?

JA

Svar saknas

JA

NJA

NEJ

JA

Svar saknas
Svar saknas

 

 • Vänsterpartiet vill

  • satsa 30 miljoner kronor på ett femicid-paket för polis, åklagare och domare i syfte att mäns våld mot kvinnor, sexköp och människohandel för sexuella ändamål ska hanteras med ökad våldskompetens, rättssäkerhet och seriositet i hela rättskedjan.
  • införa en obligatorisk specialistutbildning om sexualbrott inom polis- och åklagarmyndigheten. Alla anställda inom rättsväsendet måste få fortbildning och kompetens i bemötandefrågor.
  • bevilja permanent uppehållstillstånd för kvinnor som medverkar i en brottsutredning angående våldsbrott eller sexualbrott.
  • driva att Sverige ska arbeta för att sprida sexköpslagen inom hela EU.
  • driva att Sverige ska arbeta för att ett gemensamt arbete bedrivs inom EU mot människohandel och mot prostitution.
  • skärpa lagstiftningen som omgärdar brotten om grov kvinnofridskränkning och grov fridskränkning så att mer än en person kan ställas till svars för respektive brott.
  • överordna kvinnors behov av skydd mot våld och sexuella övergrepp över utlänningslagen.
 • Socialdemokraterna vill

  • att fler sexualbrott ska leda till fällande domar.
  • höja straffen för sexualbrott ytterligare för våldtäkt och införa brottskategorin grovt sexuellt ofredande.
  • införa ett särskilt straffansvar för den som utsätter en närstående person för våld, och gärningen bevittnas av ett barn.
  • skärpa kraven på sexualbrottsdömda att delta i behandling i fängelse.
 • Miljöpartiet vill

  • att varje polisområde ska ha särskilda sexualbrottsgrupper, eller i vart fall särskilt utbildade utredare inom sexualbrott.
  • införa en obligatorisk specialistutbildning om sexualbrott inom polis- och åklagarmyndigheten. Vi vill både säkerställa att alla poliser och åklagare har kunskaper om detta från sin grundutbildning och att specialister fortbildas. Det behövs också kontinuerlig fortbildning av alla som möter brottsoffren.
  • fortsätta stärka utbildningen av domstolarna.
  • öka rätten till målsägandebiträde även vid överklagande för att stärka stödet för brottsoffren genom hela rättsprocessen.
  • arbeta med attityder kring vad en nedlagd utredning eller friande dom betyder. Det är inte samma sak som att offret ljugit eller att brottet inte har skett.
 • Centerpartiet vill

  • att varje polisområde ska ha särskilda sexualbrottsgrupper, eller i vart fall särskilt utbildade utredare inom sexualbrott.
  • att polisen får mer resurser för att bekämpa sexualbrott. Det gäller även brott som sker på internet och drabbar barn och kvinnor i Sverige, oavsett var en sajt är registrerad.
  • att domare och nämndemän som dömer i sexualbrottsmål ska genomgå en särskild sexualbrottsutbildning.
  • skärpa straffen för den som begår ett sexualbrott.
  • höja straffen för utnyttjande av barn genom köp av sexuell handling.
  • höja straffen för vissa sexbrott, bland annat våldtäkt.
  • ta bort preskriptionstiden för sexualbrott mot barn.
  • att fler sexualbrott utreds och lagförs.
  • att det finns fler utredare med specialistkompetens rörande våld i nära relation, sexualbrott och sexköp/trafficking i samtliga polisregioner.
  • förbättra vittnesskyddet, så att fler vågar anmäla sina förövare.
  • att drabbade ska få brottsofferstöd inom ett dygn från polisanmälan.
  • att polisen ska bli bättre på att bekämpa prostitution på internet.
 • Liberalerna vill

  • se betydligt fler poliser, såväl i brottsutredningar och ute på gatorna. Det skulle ge fler offer upprättelse.
  • införa en obligatorisk specialistutbildning om sexualbrott inom polis- och åklagarmyndigheten.
  • att brottsoffer ska få ut sitt skadestånd snabbare än i dag.
  • att brottsoffer ska kunna leva vanliga fria liv. Det är förövarens frihet som ska inskränkas.
  • höja straffet för grov kvinnofridskränkning.
  • ha en heltäckande sexualbrottslag med en tydlig samtyckesregel.
  • att sexköp ska fortsätta vara förbjudet.
  • förbättra arbetet mot människohandel.
  • att offer för människohandel lättare ska kunna stanna i EU om de samarbetar med polisen.
  • öka användningen av elektronisk fotboja.
  • utöka den skyddade zonen vid kontaktförbud.
  • att sexualbrottsdömda ska genomgå ett evidensbaserat behandlingsprogram i fängelset och att den som vägrar delta inte ska vara aktuell för villkorlig frigivning.
  • att utnyttjande av barn genom köp av sexuell handling ska likställas med våldtäkt.
  • slopa preskriptionstiden för sexualbrott mot barn.
 • Kristdemokraterna vill

  • att varje polisområde ska ha särskilda sexualbrottsgrupper, eller i vart fall särskilt utbildade utredare inom sexualbrott.
  • kriminalisera spridning av integritetskänsliga bilder och uppgifter.
  • skärpa reglerna om olaga hot.
  • förtydliga förtalsbrottet.
  • utvidga rätten till brottsskadeersättning.
  • skärpa straffen för sexualbrott.
  • att rättsväsendet tar våld i nära relationer på stort allvar och prioriterar snabb och effektiv handläggning av dessa fall.
  • inrätta en särskild enhet, en ”Forced Marriage Unit”, inom Polismyndigheten vars uppgift är att hjälpa flickor och pojkar som riskerar att giftas bort mot sin vilja.
 • Moderaterna vill

  • att särskilda grupper som är specialiserade på sexualbrott ska finnas i samtliga av polisens sju regioner.
  • att det ska skapas en möjlighet att ta upp videoförhör med målsägande i sexualbrottsmål i nära anslutning till brottet. Det inspelade förhöret ska därefter kunna användas som bevisning i en senare rättsprocess.
  • höja skadeståndet för de som utsatts för sexualbrott.
  • att alla som utsatts för ett sexualbrott ska få möjlighet att få ett målsägandebiträde tidigare under processen.
  • att rätten till målsägandebiträde vid sexualbrottmål även ska gälla i hovrätten och Högsta domstolen.
  • att den som utsatts för sexualbrott ska ha rätt till stöd från ett målsägarbiträde som uppfyller särskilda krav på kompetens och lämplighet.
  • att våldtäkt ska leda till ett fängelsestraff på mellan tre och sju år.
  • se strängare på vissa former av sexuella ofredanden och införa en ny brottsrubricering med en högre straffskala för sexuellt ofredande. Minimistraffet ska vara fängelse nio månader och maximistraffet fängelse tre år.
  • stärka sexualbrottsutredningarna genom att åklagare, och inte polis, alltid vara förundersökningsledare i sexualbrottsärenden.
  • att den som inte är svensk medborgare och som begår ett brott i Sverige med ett straffvärde på fängelsenivå, till exempel våldtäkt, inte ska ha rätt att stanna i Sverige.
 • Sverigedemokraterna vill

  • att beivrandet av sexualbrott ska öka, alla som utsätts ska våga anmäla och utredningarna av sexualbrott måste bli bättre. Rättsväsendet ska ges de resurser och förutsättningar som krävs för att kunna beivra brottsligheten.
  • återinföra rätten till målsägandebiträde i alla instanser, vilket togs bort 2018.
  • ta krafttag mot sexualbrottslighet genom rejält skärpta straff.
  • möjliggöra för offentliga register av vissa sexualbrottsdömda och stärka polisens arbete med att säkra och spara DNA-bevis.
  • att offrens trygghet efter rättsprocessen ska garanteras.
  • att rätten till permission för gärningsmän måste inskränkas.
  • att möjligheterna att få kontaktförbud mot sina tidigare förövare måste både bli förenklade och förövare måste kunna övervakas med elektronik.