Vad tycker partierna?

Stöd och vård (partier)

Hur vill partierna arbeta med att förbättra stödet och vården för utsatta? Nedan finner du ett valkompass samt politiska förslag uppdelat per riksdagsparti.

Partierna svarar 

Anser ni att det bör finnas specialiserad akutvård för våldtäktsutsatta i varje region?

JA

JA

JA

NJA

JA

JA

JA

Svar saknas
Anser ni att det bör finnas specialiserad icke-akut vård för våldtäktsutsatta i varje region?

JA

JA

JA

NJA

JA

JA

JA

Svar saknas

 

 • Vänsterpartiet vill

  • säkerställa rättigheten för alla våldtäktsutsatta att ha tillgång till specialiserad akutvård, oavsett var i landet en person bor.
  • alla regioner i hela landet ska erbjuda specialiserad icke-akut vård för våldtäktsutsatta.
  • ge alla rätt till traumabehandling och bearbetning efter övergrepp.
  • utbilda kommunal och annan personal att upptäcka våld mot kvinnor.
  • skapa en nationell strategi för hur socialtjänsten kan tillhandahållas tillräcklig kunskap om mäns våld mot kvinnor.
  • genomföra en utbildningssatsning inom alla myndigheter och verksamheter som möter kvinnor och barn.
  • införa obligatorisk utbildning om könsstympning för personal inom hälso- och sjukvården, skolväsendet, socialtjänsten och skolhälsovården.
  • säkra att de brister som IVO, Inspektionen för vård och omsorg, konstaterat i kommunernas arbete med våldsutsatta kvinnor och barn upplever ska prioriteras.

   

 • Socialdemokraterna vill

  • att det ska finnas specialiserad akut och icke-akut vård för våldtäktsutsatta i varje region.
  • öppna fler våldtäktsmottagningar och kräva att bevis sparas för att förbättra utredningarna.
  • att regionerna ska säkerställa att man på någon av regionens akutmottagningar kan möta patientens medicinska, rättsliga och psykosociala behov och har säkra rutiner för detta.
  • att regionerna ska kunna erbjuda uppföljande vård med bl.a. stödsamtal för våldtäktsutsatta.
  • att Socialstyrelsen får ett uppdrag avseende kompetens och metodutveckling inom socialtjänst och hälso- och sjukvård inklusive tandvård och åtgärder för att komma tillrätta med brister inom socialtjänsten.
 • Miljöpartiet vill

  • att det inrättas specialistmottagningar i offentlig regi för vård i ett senare skede och som kan erbjuda traumabehandling.
  • att det bör finnas fler akutmottagningar för våldtagna med specialistkompetens vilket också ökar chansen för att bevis kan säkras och för att fler gärningsmän fälls.
  • att kompetensen behöver höjas på övriga akutmottagningar för att säkra ett gott bemötande och en adekvat bevissäkring.
  • att det inrättas ett nationellt center för sexualbrottsutsatta för att bygga kompetens hos regionerna.
  • att alla relevanta yrkesgrupper måste få kunskap om mäns våld mot kvinnor, våld i nära relation och samtyckeslagstiftningen.
 • Centerpartiet vill

  • att regeringen ger till Socialstyrelsen i uppdrag att i samråd med SKR utreda hur vården för utsatta bör organiseras, exempelvis om det behövs specialiserade mottagningar eller om det är bättre att kompetensen samlas i gemensamma verksamheter.
  • ha nationella krav på och stöd vad gäller kunskapsstöd, patientförlopp och löpande kompetenshöjning i verksamheterna – inte minst i primärvården gällande våldtäktsutsatta.
  • att socialtjänsten och hälso- och sjukvården under vissa omständigheter ska kunna utbyta information, det vill säga bryta sekretessen, för att hjälpa och stödja på ett bättre sätt.
  • öka kunskapen hos till exempel vårdpersonal, kring våld i nära relationer.
  • ge personer i prostitution bättre skydd, exitprogram, rehabilitering och återanpassning.
 • Liberalerna vill

  • att sjukvårdens ansvar att säkra bevis vid sexualbrott regleras i lag.
  • att det ska finnas fler mottagningar likt den akutmottagningen för våldtagna som finns på Södersjukhuset i Stockholm.
  • att det ska finnas specialiserad icke-akut vård för våldtäktsutsatta i varje region.
  • vården ska ha specialistkunskap för att kunna möta våldsutsatta flickor och kvinnor.
  • hela vården behöver en kompetensförstärkning för att enklare upptäcka utsatthet.
  • bygga ut hjälpen till de som vill ta sig ur prostitution.
  • att stödinsatser, som bland annat traumabehandling, för människohandelsoffer ska samordnas och gruppen ska inkluderas i socialtjänstens stöd för våldsutsatta i nära relation.
 • Kristdemokraterna vill

  • att det ska finnas specialiserad akut och icke-akut vård för våldtäktsutsatta i varje region.
  • att frågor om våld ska aktivt ställas av hälso- och sjukvård, tandvård, förskola, skola, socialtjänst och rättsvårdande myndigheter.
  • att samarbetet mellan myndigheter och aktörer måste förbättras, fördjupas och handläggningen bli effektivare.
  • att de som faller offer för brott ska kunna förvänta sig det stöd och den upprättelse som de har rätt till. Från första kontakt med polisen, genom rättsprocesser och även efteråt.
 • Moderaterna vill

  • att det ska finnas specialiserad akut och icke-akut vård för våldtäktsutsatta i varje region. Moderaterna har dock för närvarande inga färdiga förslag. Frågan om specialiserad akutvård för våldtäktutsatta behöver utredas noga i syfte att säkerställa att kvalitet, tillgänglighet och kontinuitet blir den som krävs och behövs.
  • att kunskapen om sexuellt våld ska öka inom hela hälso- och sjukvården.
  • att spårsäkring i samband med våldtäkt även ska kunna utföras av privata vårdgivare för att öka tillgängligheten till spårsäkring.
 • Sverigedemokraterna vill

  • Konkreta förslag för förbättrat stöd och vård för utsatta saknas.