Brå:s preliminära brottsstatistik 2021

ANMÄLDA SEXUALBROTT ÖKADE MED 11 PROCENT UNDER 2021

Cecilia Bödker Pedersen, Storasyster

Igår presenterade Brottsförebyggande rådet (Brå) den preliminära statistiken över anmälda brott under 2021. I fjol anmäldes 26 800 sexualbrott vilket är en ökning med 11 procent i jämförelse med 2020. Av de våldtäkter som anmäldes under 2021, 9 240 stycken, utgjordes 93 procent av dessa av våldtäkter mot kvinnor och flickor (8 600). Mörkertalet är fortfarande mycket stort vid sexualbrott – endast runt 10 procent av sexualbrotten kommer till rättsväsendets kännedom, enligt Brå (“Nationella trygghetsundersökningen uppföljningsintervjuer 2019”, 2020).

– Det är självklart svårt att veta om det ökade antalet anmälda sexualbrott säger något om en faktisk ökning av begångna brott. Förhoppningsvis återspeglar ökningen snarare en ökad anmälningsbenägenhet. Det som är centralt för vår målgrupp är att samhället måste bli bättre på att ta hand om de som orkar och vågar polisanmäla. Rättsväsendet måste också prioritera arbetet med att skapa bättre förutsättningar för att fler tjejer och kvinnor ska känna att det är tryggt att anmäla de grova brott som de utsatts för, säger Cecilia Bödker Pedersen generalsekreterare på Storasyster.

Under 2021 lanserade Storasyster en rapport som fokuserade på utsattas upplevelse av polisanmälan och rättsprocess vid sexualbrott. Några av våra förslag kring hur det går att förbättra rättsprocessen vid sexualbrott:

– Förbättra bemötandet, höj kvaliteten i utredningarna och förkorta utrednings- och analystiderna genom att förstärka det brottsutredande arbetet med sexualbrott. Polismyndigheten, inklusive Nationellt Forensiskt Centrum, behöver därför resurssättas med fler utredare och analytiker som arbetar specifikt med sexualbrott,

– Implementera specialenheter som utreder sexualbrott inom varje polisområde, eller anställ särskilt utbildade utredare av sexualbrott inom varje polisområde,

– Säkerställ kunskapen om sexuellt våld och bemötande av utsatta hos all personal inom rättsväsendet som frekvent möter utsatta i sin profession genom att införa en obligatorisk specialistutbildning om sexualbrott inom polis- och åklagarmyndigheten,

– Tydliggör för den utsatta vad som är Polismyndigheten respektive målsägandebiträdets ansvar och uppdrag gällande att informera den utsatta om var den kan vända sig för stöd efter att ha utsatts för sexuellt våld, om den brottsutsattas rättigheter, och om hur utredningen fortskrider,

– Tilldela alltid den utsatta ett målsägandebiträde med kunskap om sexualbrott och som är särskild lämpad att företräda dessa brottsoffer,

– Säkerställ att den utsatta ges möjlighet att bli kontaktad av utredare eller målsägandebiträde för att få en förklaring till, och kunna ställa frågor kring, varför förundersökningen lades ned.

Rapporten i sin helhet och alla Storasysters förbättringsförslag hittar du här.

Statistik anmälda brott 2021

Ta del av BRÅs preliminära statistik över anmälda brott 2021